Samtaleledelse

Her finner du flere råd om det å lede en studiesamtale.

Mer stoff om dette finner du i boka "En kilde til vekst". 

 

Å lede en studiesamtale

Hva det går ut på

Som samtaleleder har du ansvar for at det holdes liv i sam­talen og at den fungerer tilfreds­stillende. Det må gå en rød tråd gjennom samtalen, slik at gruppen ledes mot de målene dere har satt dere.

 

Samtalespørsmål

Et viktig hjelpemid­del er ferdig utarbeidede samtale­spørsmål. Det er en fordel å ha noen reserve­spørsmål i tilfelle dere bruker kortere tid enn beregnet på å drøfte spørs­målene. Det kan også hende at dere må hoppe over noen spørs­mål fordi de er for vanskelige eller ikke appellerer til deltakerne. Da er det godt å ha noen alternativer å ty til. Her kan du laste ned råd om hvordan du kan lage gode samtalespørsmål

 

Fleksibilitet

Du må ha rom for fleksibilitet og være åpen for behov som finnes i gruppen. Det kan dukke opp nye problemstillinger som dere bør ta opp. Vurder om de spørsmålene som de enkelte kommer med skal behandles med en gang, eller utsettes til en senere anledning. Dette både med tanke på hvor relevante spørsmålene ­er i forhold til hensikten med studiet som helhet, og målet for den enkelte samlingen. 

 

 

Samtalelederens oppgaver

Formulere spørsmål

Her kan du laste ned råd om hvordan du kan lage gode samtalespørsmål

 

Fremme god kommunikasjon

Du skal legge til rette for et godt samarbeidsklima i gruppen, der kommunikasjonen mellom medlemmene er god. Se punktene kontaktskapende og samtaleledelse i lenken "Å lede en bibelgruppe" www.bibelstudie.no/ledelse. Vi anbefaler også at du leser om gruppepsykologi og kommunikasjon i boka "En kilde til vekst".

 

Være en medarbeider

Selv om du skal lede samtalen, ­­­­­­bør du delta i den på lik linje med de andre deltakerne. Ta deg i vare for å dominere samtalen. Du er en medarbei­der, som sammen med de andre deltakerne skal komme fram til svar på de spørsmålene gruppen behandler.

 

Starte samtalen

Hvis dere ikke kjenner hverandre så godt fra før, kan det være behov for å løse opp stemningen før dere setter i gang. En studiesamtale krever noe av oss, fordi vi deler erfaringer og synspunkter, trekker konklusjoner og tar stilling til problemstillinger. Det kan være lettere å få i gang en konstruktiv og åpen studiesamtale når dere alle­rede har pratet sammen om andre ting. En vits eller god historie er også med på å lette stemningen.

Be og syng sammen før studiesamtalen starter. Da settes sam­været i rett lys, og det åndelige felles­skapet sveiser deltakerne sammen.

Hvis ingen tar ordet når du har stilt det første spørsmålet, kan du stille noen tilleggsspørsmål eller selv begynne å svare. Du kan også provosere fram engasjementet ved å sette saken på spissen eller gi et ensidig bilde av emnet.

 

Holde samtalen ved like

Du ­bør kjenne til ulike tilleggs­spørsmål som hjelper deg med å holde samtalen ved like. De kan bidra til mer flyt i samtalen, til å utvikle samtalen, få fram mer utdypende svar, opp­klare misforståelser og trekke flere med i samtalen. I denne filen finner du en liste over aktuelle tilleggsspørsmål.

 

Oppsummere samtalen

Samtalen kan utvikle seg slik at det er fornuftig å gi en kort oppsummering før dere går over til neste spørsmål. Meningene kan være så forskjellige at det for oversiktens skyld er nødvendig å opp­summere og kanskje trekke konklu­sjoner.

Hvis samtalen har beveget seg utenfor hensikten med det spørsmålet som opprinne­lig ble stilt, er det nyttig å gi ­­et kort sammen­drag av samtalen og repetere spørsmålet. Slik finner dere tråden igjen, og samtalen dreies i riktig retning.

Når samtalen skal avsluttes, er det viktig å gi et kort sammendrag, der det gjen­gis hva dere har kommet fram til på de ulike spørsmålene. Dette er en fin repetisjon som hjelper dere med å huske det dere har lært.