Måter å studere Bibelen på

Felles "kjøreregler" for bibelstudiemetodene:

 1. Forbered spørsmål til samtale på forhånd.
  Les om forsk­jellige typer spørsmål og finn råd om å lage gode samtalespørsmål i lenken "Samtaleledelse" på www.bibelstudie.no/samtale.
 2. Dere bør ha noen faste ledd på hvert møte, f.eks. be Fadervår sammen, synge en sang eller salme som passer til temaet og be velsignelsen sammen (i tillegg til bønnestundene beskrevet under pkt. 3 og 6).  
 3. Start med å be Jesus om hjelp til å tilegne dere bibelstoffet. Be om lys og innsikt. Dere kan be en eller flere - eller be stille hver for dere. De som ikke er vant til å be, kan allikevel være stille og konsentrere seg.
 4. Ta i bruk den induktive bibelstudiemetoden for å oppdage (observere), forstå (tolke) og anvende (aktualisere) bibelstoffet
 5. Vær åpne for Den Hellige Ånds veiledning underveis
 6. Avslutt med å be sammen. Be en bønn som samler opp noe av det dere har arbeidet med. Be gjerne konkret for hverandre og de behov som har kommet fram.


Den induktive bibelstudiemetoden

 1. Oppdag (observer) hva som står i teksten
 2. Forstå teksten, dvs. forsøk å tolke hva den betyr
 3. Aktualiser/anvend teksten, dvs. finn ut hva den betyr for dere og hvilke konse­kvenser det dere har lært må få for deres eget liv

Nærmere beskrivelse av denne metoden finner du i Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslags opplegg for Basisgrupper, på side 11:

http://issuu.com/laget/docs/basis-grupper_student

Noen av de andre bibelstudiemetodene er utdypninger eller varianter av den induktive metoden. Det kan være en fordel å kombinere den induktive metoden med en eller flere av de andre metodene.

 

Vers for vers

Noen grupper velger f.eks. å studere Paulus brev­ til Efeserne. Da kan man studere et kapittel eller et avsnitt under hver samling. Først leses hele skriftstedet under ett, så stu­derer gruppen ett og ett vers. Versene stude­res inngående, ev. ved hjelp av bibelhenvisninger og bibelordbøker. Gruppen forsøker å forstå meningen med de enkelte versene og å overføre innholdet til deltakernes eget liv.

Ved denne arbeidsmetoden risikerer man å miste oversikten og helheten i skrift­stedet. Teksten kan bli for mye oppstykket, og man kan henge seg for mye opp i detaljene. Det er derfor viktig å arbeide med spørs­mål som hjelper gruppen med å se sammenhenger og trekke konklusjoner ut fra et større perspektiv.

 

På direkten

Ved denne metoden skriver deltakerne ned sine tanker og reaksjoner på teksten etter at den er lest høyt i gruppen, eller som forbere­delse før gruppesamlingen. En kan bruke helt åpne spørsmål, som f.eks.: "Hvilke tanker sitter du igjen med etter at du har lest teksten?" eller spørsmål av typen "Hva? Hvem? Hvor? Hvorfor?" Spørsmål som knytter teksten til dagens virkelighet bør også benyt­tes.

Deltakerne kan få i oppgave å sette forskjellige tegn i margen ved de enkelte bibelversene. Disse tegnene uttrykker hvilke reaksjoner, spørsmål og tanker teksten gir deltakerne:

 

?        Noe i verset er uklart eller uforståelig

v        -------"------- gir klarhet i noe

↓        -------"------- dømmer samvittigheten

↑        -------"------- er gledelig/oppmuntrende/opp­byggelig

!        -------"------- gir en utfordring eller konkret oppgave

Metoden "På direkten" kan føre til at en mister helheten i tekst­avsnittet. Detaljene blir fram­hevet, mens versene i fo­r liten grad får kaste lys over hverandre. Det er derfor viktig å la samtalen ende opp med en hel­hetsvurdering av teksten. 

 

Hovedtanken

Hensikten med denne metoden er å finne en eller flere hovedtanker i bibelteksten. For å få dette til, må gruppen lese grundig gjen­nom hele teksten og eventuelt lese bibel­kommentarer. Det kan være lettere å jobbe på denne måten hvis en blir bedt om ­å­ finne en dekkende overskrift for teksten. Teksten skal ­studeres ut fra følgende regel: ­Verset belyser h­ovedtanken, og hoved­tanken forklarer verset.

Denne arbeidsformen vil antakelig gi en dypere forståelse av bibelteksten enn metodene "Vers for vers" og "På dire­kten". Det er imidlertid viktig å passe seg slik at viktig informasjon i enkelte vers ikke blir oversett i arbeidet med å finne hoved­tanken.

 

Ordets Skole - Lectio Divina

Ordets skole er en metode som skal hjelpe mennesker til å lese Bibelen på en utfordrende og fornyet måte. Metoden legger vekt på at man skal nærme seg Bibelen sammen og hjelpe hverandre til å oppdage nye sider ved bibelteksten.

Metoden finnes på Bibelselskapets nettside http://www.bibel.no/Hovedmeny/Ressurser/Meditasjon.aspx

 

Logos - ordet som skaper

Bibelleseringen utgir bibelleseplaner for ulike aldregrupper. De innholder også bibelstudiemetoden LOGOS (gjengitt etter tillatelse nedenfor), som kan benyttes til den daglige bibellesningen, og ukentlige samtalespørsmål til bruk i grupper. Mer informasjon finnes på deres nettside www.bibellogos.no

Å lese i Bibelen er å møte den levende Gud.

Be Gud hjelpe deg å forstå det du leser.

L   les dagens ingress og bibelavsnitt

O   oppdag det som står

G   grunn på ordet

O   overfør det du har lest, til din hverdag

S   samtal med andre om det Gud har vist deg i Ordet

 

Spørsmålsdugnad A og B

Disse to metodene involverer hver enkelt Deltaker i spørsmålsstillingene som danner grunnlag for gruppesamtalene.

Metodene finnes i Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslags opplegg for Basisgrupper, på side 12: http://www.nkss.no/filer/BASIS-grupper%20-%20student.pdf

 

5P-metoden

Ved 5P-metoden snakker gruppen sammen om bibelteksten ut fra stikkordene Poenget, Personlig, Paralleller, Praktisk og Perle.

Les mer i Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslags opplegg for Basisgrupper, side 12: http://www.nkss.no/filer/BASIS-grupper%20-%20student.pdf

 

Emne, begrep, person

Bibelen kan studeres ved å sette seg inn i ulike emner, begrep eller personer. Studieplaner/-hefter med bibel­henvisninger samt bibelordbøker og oppslagsverk er gode hjelpemidler til å sette seg inn i f.eks. nåde­gaver, rettferdiggjørelse, dåp eller til å bli kjent med Moses eller Peter.

Denne metoden gir deltakerne verdi­fulle kunnskaper om emnet eller personen som studeres. I tillegg blir man m­er kjent i Bibelen og lærer hvor man finner tekster om ulike emner.

 

Dramatisering

Dramatisering kan også være en nyttig ar­beidsform ­­ved bibelstudier. Når en dramatiserer bibelteksten, får en hjelp til å leve seg inn i teksten, forstå stoffet bedre, levendegjøre det og skape en nærhet til det. Dramatiseringen kan både omhandle bibel­ske hendelser og bibelske personer.

Dramatiseringen må foregå i trygge rammer, der deltakerne har lov til å være usikre og gjøre feil. Sammen skaper eller viser de situasjoner for å hjelpe hver­andre med å lære. Selve dramatiseringen skal ikke vurderes. Det er den lærings­effekten som dramaet skaper, som skal stå i fokus.

Dramatiseringen kan foregå gjennom rollespill, som utføres av noen av deltakerne eller hele gruppen. Deltakerne må få en beskrivelse av den situasjonen de skal dra­matisere og hvilken rolle de skal spille. De to første replikkene bør oppgis, slik at deltakerne kommer lettere i gang. Resten av replikkene skapes av de enkelte ­deltakerne.

Det kan være vanskelig å få deltakerne til å utfolde seg i et rollespill hvis denne arbeids­formen er uvant for dem og de er usikre på seg selv og hverandre. Da kan det være nyttig å benytte ferdig skrevne replikker. Rollene fordeles mellom deltakerne, som leser dem høyt.

Replikkene kan gi deltakerne nye tanker, hjelper dem til å se nye sider ved teksten eller emnet og danner et godt utgangspunkt for en rik og reflektert samtale. Del med hverandre de inntrykkene og opplevelsene dere fikk under dramatiseringen. Oppdaget dere nye sider ved bibelteksten? Deretter kan dere diskutere hvilken betyd­ning dette har for oss i dag.

 

Kombinasjon

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å kombinere f.eks. "På direkten" og "Vers for vers" eller "På direkten" og "­Hovedtanken".